Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg

Nieuws

Waar blijft de preventie toch? (column Bert Prinsen)

 • 7 juni 2015
 • Weergaves: 5104
 • 7 Reactie

Lees meer in: Nieuws Jeugd Algemeen
Waar blijft de preventie toch? (column Bert Prinsen)

Regie én prikkel om te investeren in preventie ligt bij de gemeente
Toen was er de jeugdwet! Op 1 januari 2015 in werking getreden. Door de koning afgeroepen onder meer met als aanleiding dat het jeugdstelsel van vóór 1 januari 2015 er onvoldoende gebruik werd gemaakt van preventieve en lichte ondersteuning. In de Memorie van Toelichting bij de Jeugdwet is dan ook te lezen dat een omslag (transformatie) nodig is naar meer preventie en eerdere ondersteuning. In gemeenten is er geen beleidsplan te vinden over de inrichting van het stelsel na 1 januari 2015 of er staat dat het doel is: meer preventie, ontzorgen en normaliseren. Door de decentralisatie ligt nu zowel de regie voor het sociale domein als de prikkel om extra te investeren in preventie bij de gemeente. Dat schept verwachtingen. Maar bij de feitelijke inkoop zien we weinig preventie terug. De druk op gemeenten zal toenemen om budget vrij te maken voor noodzakelijk geachte zorg.

Wat zou er moeten gebeuren aan preventie?
Tot 2015 was de preventie verankerd in het maatwerkdeel van de Wpg en in de Wmo. Nu vraagt de Jeugdwet van gemeenten haar jeugdstelsel in te richten met onder meer op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking of van de ouders bij opvoedingsproblemen. De Memorie van Toelichting maakt duidelijk, dat dan onder meer gedacht moet worden aan:

 • de opvoedcursussen,
 • intensieve thuisbegeleiding,
 • de opvang van kinderen met gedrags- en cognitieve problemen in de reguliere kinderopvang met ondersteuning door pedagogen (A lert4you),
 • vrijwilligers die begeleiding bieden aan jonge moeders of jongeren (MIM, Homestart),
 • maatjesprogramma’s
 • en de begeleiding van kinderen met een licht verstandelijke beperking bij dagelijkse verrichtingen.

Nu gaan we hier niet stoeien over de kwestie of intensieve thuisbegeleiding wel preventie genoemd mag worden. Wel is de vraag, wat gebeurt er nu aan of onder de noemer preventie?

De praktijk tot nu toe
Dan constateer ik het volgende:

 1. Er wordt weinig preventief aanbod door gemeenten ingekocht. Preventieprogramma's zoals Stevig Ouderschap, Samen Starten, Home Start, Triple P en Video Home Training worden minder ingekocht. Ook thuisbegeleiding is minder ingekocht.
 2. De gedecentraliseerde budgeten worden grotendeels in bovenlokale samenwerkings-verbanden ingezet voor specialistische en residentiële (intramurale) jeugdhulp. Het resterende lokale budget voor toegang en preventie is na aftrek van de bovenlokale uitgaven zeer beperkt. Veel gemeenten zetten dit 'restbudget' in voor de toegang, zoals de wijkteams, die in actie komen als een probleem zich aandient, maar niet om een probleem te voorkomen.
 3. Laten gemeenten zich leiden door angstpolitiek gericht op de korte termijn: incidenten voorkomen, investeren in dure specialistische zorg. Of durven gemeenten te kiezen voor de lange termijn door te investeren in de pedagogische civil society  als een rendabele en krachtige remedie tegen jeugdcriminaliteit en kindermishandeling. En dan niet alleen kiezen op papier, maar ook  daadwerkelijk in geld en acties, zoals in de Utrechtse wijk Overvecht, waar ouders de wijk als significant veiliger ervaren en meer opvoedingsverantwoordelijkheid nemen als resultaat van de programmatische aanpak vanuit de ‘Vreedzame Wijk’.
 4. Illustratief zijn ook de volgende gegevens over “vergeten preventie”:
  -  precies één vraag over preventie in de zes bladzijdes tellende evaluatie van de jeugdwet;
  -  de kinderombudsman is preventie vergeten in zijn onderzoek naar de toegang tot en de kwaliteit van de jeugdhulp na decentralisatie;
  -  voor preventie zijn in tegenstelling tot curatie nauwelijks of geen kwaliteitseisen, normenkader, beroepsregistratie of prestatie-indicatoren gesteld in de jeugdwet;
  -  van alle handreikingen die gemeenten door de transitie loodsen, gaat er geen één over preventie.
 5. De eerste geluiden over ontbrekende zorg beginnen te klinken. Begin mei kopt het AD: “Zo'n zestig kinderen in Almere krijgen voorlopig geen psychische hulp meer. GGZ-aanbieder Max Ernst heeft geen geld meer om ze hulp te bieden. Het budget dat de zorgverlener voor dit jaar van de gemeente heeft gekregen, is nu al op”.

Preventie gemist, weg kans
Kom mij dus niet aan, dat er nu meer aan preventie wordt gedaan. Alles behalve, maar het is met name dat vijfde signaal dat mij grote schrik bezorgt. De druk op gemeenten zal toenemen om budget vrij te maken voor die noodzakelijk geachte zorg. Wethouders zullen in dezelfde positie terecht komen als de ministers Schippers en Rouvoet eerder. Help de kinderen, de gemeente is er toch voor nabije zorg! Doe iets aan de wachtlijsten! Maak budget vrij! Wie gaat die roep weerstaan? Wie gaat de gemeenteraad tegen de haren in strijken als de raad bepleit, dat “je deze kinderen niet in de kou mag laten staan”.

Meer geld naar nog meer zorg?
Wie dat durft of wie in elk geval alternatieven zoekt die ook de belangen op de lange termijn dienen, houdt de mogelijkheid open om in preventie te investeren. En die voorkomt dat de gemeente een weg op gaat, die allesbehalve beoogd wordt: meer geld naar nog meer zorg. Wil de situatie van vóór 1 januari 2015 zich niet gaan herhalen, dan hebben gemeenten geen andere keus dan te besparen op zorgkosten door te zoeken naar zorgvormen gebaseerd op maatschappelijk actieve participatie van iedereen (dat betekent: actief vragen “doe je mee?”), altijd de maximale activering van het netwerk van het gezin te realiseren (laat mensen doen wat binnen hun mogelijkheden ligt), de handelingscompetenties van professionals in basisvoorzieningen te vergroten (train ze allemaal in positief opvoeden) en vroegtijdig te investeren in lichte en preventieve ondersteuning van veel kinderen en ouders. En met dat laatste blijft er op termijn ook nog meer budget over voor betere noodzakelijke zorg.

Ga maar eens in Capelle en Apeldoorn kijken.

Bert Prinsen, de JeugdZaak


Afdrukken Terug
Categorieën: Nieuws Jeugd Algemeen
Tags:

7 reacties op artikel "Waar blijft de preventie toch? (column Bert Prinsen)"

8-6-2015 13:06

Het verbaast mij niet dat er minder cursussen worden ingekocht. Ouders zijn "cursusmoe", aldus een medewerkster van een CJG. En wij ook (doelend op haar collega's). Ouders en professionals hebben behoefte aan vernieuwende, creatieve oplossingen voor hun vragen, zonder dat ze betutteld worden. Om even voor eigen parochie te spreken: de OpvoedParty voorziet in deze behoefte en past ook nog eens in het nieuwe jeugdstelsel zoals voorgesteld door de overheid.

Preventie is al sinds jaar en dag een "stiefkindje", dat regelmatig onder op de stapel van urgentie terecht komt. Maar dat wil niet zeggen, dat we het er maar moeten laten zitten. Opvoedingsondersteuning loont en het wordt tijd dan nieuwe werkvormen en materialen serieus genomen gaan worden. Bewijzen dat het werkt is en blijft lastig en ook niet zaligmakend, gezien de teruglopende inkoopcijfers van eveidenced based programma's die hier genoemd worden.

Zolang ik ouders tevreden naar huis zie gaan en opgelucht zie ademhalen na een OpvoedParty ("ik ben gelukkig niet de enige die worstelt met deze vraag"), blijft mijn hart voor opvoedingsondersteuning en preventie kloppen.

Dank voor je verhaal, Bert!


8-6-2015 21:17

Uit het hart gegrepen: Er is veel te weinig preventie in Nederland. We komen pas in actie als de boel flink uit de hand is gelopen en het eigenlijk al te laat is. Dan rest ons niets anders dan dure intensieve hulp inzetten en .... is het geld voor preventie op.

Toch zie ik lichtpuntjes. Ik ben oprichter van Buurtgezinnen.nl, een organisatie die een steungezin in de buurt zoekt voor overbelaste gezinnen. De laatste weken word ik gebeld door allerlei gemeenten die op zoek zijn naar nieuwe vormen van preventie. Ik vind het hoopvol!


9-6-2015 15:43

Dank je Bert Prinsen voor je scherpe verhaal.

Ook wij merken dat gemeentes niet bezig zijn met preventie; enerzijds omdat ze hun handen vol hebben aan het regelen van de zorg, anderzijds omdat ze niet willen en hoeven nadenken over nieuwe initiatieven doordat ze alleen maar bezig zijn met bezuinigen.

Juist bij de doelgroep jongeren (12-18 jaar) is het belangrijk om op tijd ingangen te vinden en preventief te werken. Zo zonde om te wachten tot hun vragen problemen zijn geworden. Ingangen moeten gezocht worden binnen de belevingswereld van jongeren. Het lijkt of de creativiteit die hiervoor nodig is niet ingezet wordt; creativiteit kost tijd en geld die er nu niet zijn. Een gemiste kans.

Nienke Manderveld, Kuseema


9-6-2015 18:50

Beste Bert Prinsen,

Uitstekende column die de preventieve aanpak en onze passie voor het gezin volledig ondersteund.

Preventieve aanpak stichting ABC Gezin-support.

De stichting ABC Gezin-support gelooft in een integrale preventieve aanpak en hebben reeds ervaring met deze aanpak. Wij gebruiken in de begeleiding van gezinnen ervaren en gecertificeerde gezinscoaches. Zij worden ondersteund door een professioneel support team met voormalig 1e lijns psychologen en een onderzoekspsycholoog. Zij maken gebruik van een unieke en innovatieve onderzoeksmethode die zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens verzameld (Mixed Method). Empowerment van het gehele systeem gezin is wat wij beogen en het effect van duwtjes in dit systeem gezin monitoren we door mensen te laten reflecteren over concrete ervaringen. En deze reflecties te laten duiden door de mensen die het delen. Want we beseffen dat we interveniëren in complexe systemen.

De uitkomsten van deze onderzoekmethodiek wordt gevalideerd door de Universiteit Twente.

Onze aanpak is niet alleen vanuit het standpunt 1 gezin 1 plan, maar tevens goedkoper, meetbare resultaten en de weergave van een Q2. Quality and Quantity feedback.

abcgezin-support.nl

Dank voor de aandacht naar de preventie aanpak Bert Prinsen.

Willem van Leeuwen

Directeur oprichter ABC Gezin-support


9-6-2015 21:19

Bij GGD Gelderland-Zuid is effectonderzoek gedaan naar het spreekuur logopedie op het consultatiebureau en observaties logopedie op de peuterspeelzaal. Ondanks de positieve resultaten en het aanbieden hiervan aan gemeenten, worden deze producten nauwelijks ingekocht. En dat terwijl vroegtijdig signaleren van spraak/taalproblemen leer- en gedragsproblemen kan voorkomen. En er landelijk nu zoveel aandacht is voor laaggeletterdheid en het actieprogramma Tel mee met Taal....


15-6-2015 14:14

Helemaal eens met @KatrienLaane. Ben bezig mijn masterproject af te ronden dat precies over dit onderwerp ging. Het onderzoek richtte zich op de behoeften van ouders aan onderlinge verbinding en de gewenste ondersteuning daarbij. Daarin kwam ook naar voren dat aanbod en vraag niet matchen. Mijn aanbevelingen komen in het kort erop neer dat er meer aandacht moet zijn voor de behoeften van ouders met alledaagse opvoedvragen én dat verbinding tussen ouders gestimuleerd moet worden. Ouders geven aan dat ze het heel belangrijk vinden om ervaringen met andere ouders uit te wisselen. Dit kan bv op een thema-avond of workshop. maar noem het geen cursus! dat klinkt nog steeds als: wij weten het en zullen het jullie vertellen. Ook pleit ik voor een samenwerking tussen reguliere en complementaire hulp-en dienstverlening. Bijvoorbeeld kindercoaches en integratief kindertherapeuten hebben vaak heel wat inspirerende workshops te bieden waarvan het mooi zou zijn als het voor een breder publiek toegankelijk is.(maw wanneer de kosten geen probleem zijn om mee te doen)

Zo wordt er op vanuit een positieve, goedkope manier gewerkt aan preventie waarmee wordt bijgedragen aan het voorkomen dat deze alledaagse opvoedvragen uitgroeien tot opvoedproblemen.


11-9-2015 11:50

Belangrijk Bert dit signaal. Een doelgroep waarvoor bestaande preventieve programma's als MIM uitermate bruikbaar is zijn vluchtelingen.

Met de komst van grotere aantallen vluchtelingengezinnen, verpreid over het hele land is het noodzakelijk om preventief te denken. Ouders die nog nauwelijks Nederlands spreken geven aan erg onzeker te zijn over het opvoeden. Katrien Laane geeft hierboven aan dat we creatief moeten zijn en niet alleen evidence based programma's moeten willen inzetten. Voor nieuwkomers zoals vluchtelingen kunnen we regionaal, bijvoorbeeld samen met vluchtelingenwerk, de jeugdgezondheidszorg en voorlichters met een vluchtelingenachtergrond informatie- en uitwisselingsbijeenkomsten organiseren. Voor zoals Jaqueline Schilling hierbover zegt 'alledaagse opvoedvragen' en ' verbinden van ouders'. Wel altijd goed afgestemd met andere lokale voorzieningen. Op die manier preventie organiseren kan voorkomen dat zoals in een aantal vluchtelingengezinnen gebeurt opvoedproblemen escaleren.

Reageer.

Dit formulier verzamelt uw naam, e-mail adres, IP-nummer en de tekst/inhoud die u inbrengt, zodat we goed zicht kunnen blijven houden op de commentaren die op de website worden geplaatst.
Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd bij het commentaar. Ons algemene privacybeleid vindt u elders op de website.
Reageren

x

Vacatures

Doe een open sollicitatie bij Captise

Doe een open sollicitatie bij Captise 28 februari 2016

Doe een open sollicitatie bij Captise

Banen vinden jou! Ben je Jeugdarts? Wijkverpleegkundige, Verpleegkundige 4, Jeugdverpleegkundige, Specialist Ouderengeneeskunde? Team- of zorgmanager in een zorgorganisatie? HR-adviseur Zorg en Welzijn? En ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Schrijf je dan in voor een nieuwe baan bij Captise!
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Manager jeugdgezondheidszorg bij GGD Amsterdam

Vacature Manager jeugdgezondheidszorg bij GGD Amsterdam 31 mei 2020

Vacature Manager jeugdgezondheidszorg bij GGD Amsterdam

De Jeugdgezondheidszorg maakt in Amsterdam onderdeel uit van de Ouder-en Kindteams. In de Amstelland-gemeenten werkt Jeugdgezondheidszorg samen met de sociale teams jeugd. Er werken bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD ca 450 enthousiaste medewerkers, met name artsen, verpleegkundigen en doktersassistenten. JGZ maakt onderdeel uit van de GGD Amsterdam, er werken in totaal ca 1400 medewerkers.

 

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdarts bij Jeugdgezondheidszorg JMO Den Haag

Vacature Jeugdarts bij Jeugdgezondheidszorg JMO Den Haag 8 mei 2020

Vacature Jeugdarts bij Jeugdgezondheidszorg JMO Den Haag

De jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke opvang en de WMO samengevoegd tot de nieuwe organisatie Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning (JMO). JMO is hiermee een afdeling in opbouw en heeft de verantwoordelijkheid voor het welbevinden van 120.000 opgroeiende Hagenaars en het verlenen van de juiste zorg aan 30.000 inwoners boven de 18. Ben jij die motiverende, creatieve en efficiënte arts die zich wil wijden aan de gezondheid van kinderen in een internationale en multiculturele stad? Als jeugdarts houd je de ontwikkeling van ‘jouw’ kinderen preventief in de gaten, in de breedste zin: somatisch, psychomotorisch, emotioneel en sociaal.
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdarts (0-12 jaar) / Basisarts bij GGD Hollands Midden

Vacature Jeugdarts (0-12 jaar) / Basisarts bij GGD Hollands Midden 23 april 2020

Vacature Jeugdarts (0-12 jaar) / Basisarts bij GGD Hollands Midden

De sector Publieke Zorg voor de Jeugd van GGD HollandsMidden staat voor preventieve zorg aan kinderen en jeugdigen in de leeftijdscategorie van 0 tot 19 jaar. De sector volgt de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen door gezondheidsonderzoeken, geeft voorlichting en advies en neemt deel aan zorg- en beleidsnetwerken. Om zo toegankelijk mogelijk te zijn voeren de medewerkers van  Jeugdgezondheidszorg hun werkzaamheden uit op een Centrum voor Jeugd en Gezin.
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdartsen 0-12 bij GGD Hollands Midden

Vacature Jeugdartsen 0-12 bij GGD Hollands Midden 31 maart 2020

Vacature Jeugdartsen 0-12 bij GGD Hollands Midden

De sector Publieke Zorg voor de Jeugd van GGD Hollands Midden staat voor preventieve zorg aan kinderen en jeugdigen in de leeftijdscategorie van 0 tot 19 jaar. De sector volgt de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen door gezondheidsonderzoeken, geeft voorlichting en advies en neemt deel aan zorg- en beleidsnetwerken. Om zo toegankelijk mogelijk te zijn voeren de medewerkers van  Jeugdgezondheidszorg hun werkzaamheden uit op een Centrum voor Jeugd en Gezin. 
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdarts bij GGD Brabant-Zuidoost

Vacature Jeugdarts bij GGD Brabant-Zuidoost 31 maart 2020

Vacature Jeugdarts bij GGD Brabant-Zuidoost

Talent gezocht!

De GGD Brabant Zuidoost is verantwoordelijk voor de Publieke Gezondheid en Ambulancezorg van 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant en we zijn volop in beweging. Je leest meer over onze ambities in het meerjarig beleidsplan

Als je je uitgedaagd voelt nodigen we je van harte uit te solliciteren.

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdarts 0-18 bij Volksgezondheid Utrecht

Vacature Jeugdarts 0-18 bij Volksgezondheid Utrecht 4 maart 2020

Vacature Jeugdarts 0-18 bij Volksgezondheid Utrecht

Gemeente Utrecht is voor de afdeling JGZ doorlopend op zoek naar Jeugdartsen

Je bent werkzaam binnen de doelgroep 0-4 jaar (op de consultatiebureaus) of 4-18 jaar. Binnen de doelgroep 4-18 kun je kiezen tussen de deelgebieden Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs en Speciaal onderwijs.JGZ helpt kinderen van 0 tot 18 jaar gezond en veilig opgroeien in de stad. Met name jonge kinderen, en kinderen in kwetsbare situaties – daar begint de extra zorg al tijdens de zwangerschap. Samen met ouders kijken we naar hun betekenisvolle rol bij de ontwikkeling van hun kind en de dagelijkse vragen rond opvoeden en opgroeien. Daarnaast sporen we gezondheidsproblemen op, voorkomen en verwijzen naar de beste vorm van hulpverlening en zorg. De JGZ heeft een belangrijke preventieve functie. Binnen JGZ werken ruim 160 medewerkers, waaronder jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, teamassistenten, screeners en logopedisten.

Vacature is open, sollicitanten welkom

GGD Twente zoekt meerdere JEUGDARTSEN of ANIOS (basisartsen) Jeugdgezondheid

GGD Twente zoekt meerdere JEUGDARTSEN of ANIOS (basisartsen) Jeugdgezondheid 3 maart 2020

GGD Twente zoekt meerdere JEUGDARTSEN of ANIOS (basisartsen) Jeugdgezondheid

De jeugd gezond houden! Daar wil jij je als professional voor inzetten. Jouw adequate optreden valt op. Je weet snel de vereiste informatie te vinden om vervolgens ook toe te passen. Door preventie, vroeg signaleren, adviseren en behandelen zorg jij ervoor dat ouders en kinderen vanaf het eerste contactmoment in hun eigen kracht worden gezet. Door met een brede blik naar een kind te kijken, maak jij het verschil.
Vacature is open, sollicitanten welkom
RSS

Agenda Jeugd

«juni 2020»
madiwodovrzazo
25262728293031
123
Jaarlijks Congres Slaapproblemen bij jonge kinderen - 2e editie

Jaarlijks Congres Slaapproblemen bij jonge kinderen - 2e editie

Op woensdag 3 juni 2020 vindt het jaarlijks congres over slaapproblemen bij jonge kinderen plaats in Utrecht. Slecht slapen is niet goed voor de ontwikkeling van het kind, maar is evenmin bevorderlijk voor de ouder-kindrelatie. Ouders lijken soms wel continue met een jetlag te leven. Hierdoor kunnen ze nauwelijks meer sensitief op hun kind reageren. De strijd en de problemen die hierdoor ontstaan kunnen zeer hardnekkig en moeilijk te beïnvloeden zijn.  Welke hulp kunnen zorgprofessionals bieden aan ouders van baby’s, peuters en kleuters die worstelen met in- en doorslapen? Wanneer moeten ze doorverwijzen naar specialisten? Hoe kunnen ze ouders, die zelf al zo moe zijn, op een goede manier begeleiden? Tijdens de 2e editie van het congres ‘slaapproblemen bij jonge kinderen’ komen deze aspecten aan bod. Het congres, dat plaatsvindt in de Jaarbeurs te Utrecht, bestaat uit drie plenaire lezingen en vier deelsessies.
Lees meer
4
Jaarlijks Congres Conflictscheidingen - 3e editie

Jaarlijks Congres Conflictscheidingen - 3e editie

Op donderdag 4 juni 2020 vindt het jaarlijks congres over conflictscheidingen plaats in Utrecht.

Soms wordt een scheiding als een eindpunt van de vorige relatie gezien en als de start van iets nieuws. Maar wanneer er kinderen in het spel zijn, dan is de werkelijkheid anders. Je moet dan op de één of andere manier toch met elkaar de afstemming kunnen zoeken over die dingen die de kinderen aangaan.   In deze derde editie van het congres conflictscheidingen wordt deze problematiek vanuit verschillende perspectieven benaderd.  Wat weten we uit wetenschappelijk onderzoek en welke praktijkkennis is van belang? Hoe verantwoord om te gaan met het begrip PASS in het kader van ouderverstoting? Hoe om te gaan met wetgeving wanneer het gaat om goed genoeg ouderschap? Hoe om te gaan met complexe scheidingsproblematiek als gevolg van psychiatrische ziektebeelden? Wat betekent het voor een kind om permanent te pendelen tussen twee ouders? Op welke manier kun je in gesprek gaan met ouders met een LVB als het gaat om echtscheiding? En hoe ga je om met geweld binnen partnerrelaties en de schade die kinderen hierdoor kunnen oplopen?  Deze en andere vragen staan centraal in het congres over conflictscheidingen.
Lees meer
567
891011
Congres Omgaan met regels in de praktijk

Congres Omgaan met regels in de praktijk

Op donderdag 11 juni 2020 vindt het congres over omgaan met regels in de praktijk plaats in Utrecht. Hoe kun je het maximale voor je cliënt / leerling voor elkaar krijgen, zonder daarbij over de grenzen van de regels heen te gaan? Hoe zorg je dat je enerzijds niets verweten kan worden en anderzijds dat je je werk goed doet? Hoe neem je beslissingen in ingewikkelde situaties zonder je door angst voor de (juridische) gevolgen te laten leiden? Hoe gebruik je de regels in het voordeel van jezelf en je cliënt / leerling?
Lees meer
121314
15161718
Jaarlijks Congres Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en tieners

Jaarlijks Congres Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en tieners

Op donderdag 18 juni 2020 vindt het jaarlijks congres over overvraging, stress en burn-out bij kinderen en tieners plaats in Eindhoven.

Onderzoek laat zien dat overvraging, stress en burn-out bij kinderen en tieners de laatste jaren hand over hand toeneemt. Wanneer jonge mensen met meer druk te maken krijgen dan ze aankunnen, liggen overvraging, stress en burn-out op de loer. De lat ligt vaak hoog wanneer het gaat om verwachtingen vanuit de omgeving. De werkdruk op school is aanzienlijk en daarbij ervaren ze in veel gevallen ook nog sociale druk om altijd bereikbaar te zijn vanuit social media en online games.  
Lees meer
192021
22232425262728
293012345

Komende activiteiten Events RSS

*** Bekijk de volledige Agenda Jeugd ***

Hulp bij vacatures

Laat Captise jouw (jeugd)vacatures ook verspreiden naar meer dan 20.000 jeugdprofessionals. We zetten diverse podia en kanalen in, waaronder een tweewekelijkse JGZ-nieuwsbrief (meer dan 6.500 abonnees). Wil je informatie over verdere mogelijkheden om je vacature te vervullen? Neem contact op met Captise per e-mail (o.v.v. informatie vacatures.JGZ) of meld je vacature online aan

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van actuele, geplaatste, vacatures? Meld je dan aan voor de tweewekelijkse JGZ-Nieuwsbrief.

Eerdere vacatures (niet meer actueel)

 • Vacature Medewerker Basisteam CJG De Bilt
 • Jeugdverpleegkundigen 0-4 Volksgezondheid Utrecht
 • Vertrouwensartsen Veilig Thuis IJsselland
 • Vertrouwensarts Veilig Thuis Drenthe
 • Vacature Vertrouwensarts Sociaal Crisis Plan Aruba
 • Vacature voor Gebiedsmanager Sociaal Domein bij Santé Partners
 • Teammanager Publieke Gezondheid Gelderland-Midden
 • Jeugdverpleegkundigen GGD Amsterdam
 • Jeugdverpleegkundige SAG Amsterdam
 • Manager Jeugdgezondheidszorg Vérian
 • Arts of Jeugdarts CJG Capelle ad IJssel
 • Jeugdarts Zorgboog
 • Jeugdarts op St Maarten
 • Strategisch Beleidsontwikkelaar GGD Limburg Noord
 • Teamcoördinator CJG Capelle ad IJssel
 • Jeugdverpleegkundigen 4-18 Volksgezondheid Utrecht
 • Jeugdverpleegkundigen GGD Hollands Midden
 • Jeugdverpleegkundige GGD Haaglanden
 • Stafarts bij ZuidZorg en Zorgboog
 • Teammanager Jeugd bij Volksgezondheid Utrecht
 • Stafarts bij MeanderGroep
 • Jeugdartsen Volksgezondheid Utrecht
 • Jeugdarts STMR
 • Centraal adviserend arts bij Kind en Gezin Brussel
 • Jeugdverpleegkundige Voorzorg bij Volksgezondheid Utrecht
 • Verpleegkundigen ADO bij GGD Hollands Midden
 • Jeugdverpleegkundigen Rivas Zorggroep
 • Sociaal verpleegkundigen GGD Regio Utrecht
 • Jeugdverpleegkundigen GGD Amsterdam
 • Jeugdverpleegkundigen GGD Hart voor Brabant
 • Jeugdartsen GGD Hart voor Brabant
 • Jeugdarts bij JGZ Kennemerland
 • Verpleegkundige JGZ 0-19 bij JGZ ZHW
 • Verpleegkundig specialist voor JeugdGGZ
 • 2 artsen JGZ 0-4 bij GGD Groningen
 • Teammanagers JGZ
 • Psychiater voor JeugdGGZ
 • Jeugdartsen 0-19 bij GGD Twente
 • Senior adviseur bij Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
 • CJG-manager in Midden Delfland
 • Vertrouwensarts Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
 • Manager JGZ bij GGD Hollands-Midden
 • Jeugdarts bij GGD Drenthe