Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg

Nieuws

Verwijsindex: te gek voor woorden (column Bert Prinsen)

 • 18 februari 2015
 • Weergaves: 4719
 • 10 Reactie

Lees meer in: Nieuws Jeugd Algemeen
Verwijsindex: te gek voor woorden (column Bert Prinsen)

Niet zo gek lang geleden stond er op de website van de Helpdesk Transitie Jeugdzorg de volgende vraag: “Ik kom organisaties tegen waar men 'uit gemak' ieder kind (ook als er geen risicosignalen zijn) uit een gezin, waarvan iemand zich aanmeldt bij deze organisatie, standaard in de Verwijsindex Risicojongeren plaatst. Kunt u daar meer over vertellen?”. Hier wordt de zoveelste illustratie van wan-wetgeving ten tonele gevoerd.

Gebruik verwijsindex in onbruik
Eerlijk gezegd heb ik het antwoord niet gelezen, want alleen al deze vraag zo stellen, vind ik te gek voor woorden. Voor mij persoonlijk maakt dat antwoord ook niet zo veel uit, want het gaat mij er meer om, dat hier de zoveelste illustratie van wan-wetgeving ten tonele wordt gevoerd. De afgelopen jaren heb ik op veel plaatsen rond gevraagd – let wel: het is geen onderzoek, het is een persoonlijke peiling – wat professionals doen met de Verwijsindex. Tenslotte geldt hier tegenwoordig een wettelijke plicht. Nou laat ik maar met de deur in huis vallen. Behoudens de uitzonderingen (bijvoorbeeld de regio’s Groningen, Nijmegen, Leiden) wordt de wet massaal overtreden. Laat mij in dit geval dan maar de klok luiden. Op dit vlak deugt de jeugdwet voor geen meter. Of men gebruikt de verwijsindex niet. Of men geeft volstrekt uiteenlopende invullingen aan wanneer wel, dan wel niet de verwijsindex te gebruiken. Of de ene professional in de regio doet het wel en de ander niet. Of men verwijt elkaar de verwijsindex ten onrechte te gebruiken of juist te weinig te gebruiken. Of men heeft een jarenlange, massieve implementatie-inspanning gedaan, zoals in de drie uitzonderingsregio’s, en heeft een betrekkelijk gemeengoed aan gebruik gerealiseerd. Hoewel ook daar vaak nog hele beroepsgroepen niet mee doen.

Schijnveiligheid
Wat mij aan dit beeld nog het meeste zorgen baart, is dat tegelijkertijd bij de wetgever de indruk kan zijn ontstaan dat het (= de signalering van risicojongeren) nu goed geregeld is, omdat het in de wet is opgenomen. Gemeenten denken dat de risicosignalering nu voldoende is afgedekt. Ondertussen  wordt niet meer gekeken  naar de werkelijkheid van alledag. En die is dat jongeren, die risico lopen, dat bij voortduring doen, niet gesignaleerd worden in de verwijsindex (“er waren geen vinkjes”), terwijl ondertussen beleidmakers, professionals en wetgevers denken, dat het signaleren nu goed geregeld is. Er is een schijnveiligheid geschapen. Dat zal ook betekenen, dat bij het eerste-het-beste incident professionals de schuld gaan krijgen, want dan hebben zij het systeem (de verwijsindex) niet goed gebruikt. Het gevaar in zulke situaties is, dat dan niet meer de vraag wordt gesteld of het middel wel het doel dient, waarvoor het is ingericht. Of de wetgever – die tegelijk problemen wil normaliseren – hier niet het paard achter de wagen heeft gespannen? Professionals zijn met onmogelijk te combineren opdrachten opgezadeld: verwijsindex gebruiken (= problematiseren) en tegelijk normaliseren (= ontproblematiseren).

Ontbureaucratiseren
Mede door de geringe toegevoegde waarde van het verwijsindex-systeem doet die professional ondertussen al  lang weer, wat die voordien ook deed: ‘bij een niet pluis-gevoel z’n professionele oordeel opmaken, dat waar mogelijk delen met de jongere of ouder en waar nodig met andere professionals en op grond van de uitkomsten van die dialogen passende maatregelen nemen’. Die voortdurende balanceeract tussen afstand en nabijheid, tussen positioneren en commitment, tussen empoweren en ingrijpen, is nooit eenvoudig noch voor de hand liggend qua uitkomst. En denkt u nu als lezende wetgever of wetgevende lezer, maar zo hoort het eigenlijk ook, dan zou ik zeggen: “Gauw afschaffen dat deel van de jeugdwet, daadwerkelijk wat meer vertrouwen stellen in de professionals, ze vooral hun werk laten doen. En “zeker en vast” (zoals de Belgen zo mooi zeggen) faciliteren dat de  kwaliteit omhoog gaat, want voldoende is niet altijd goed genoeg als het om grote risico’s voor kinderen gaat”. En vooral ook zelf ontbureaucratiseren en niet controleren (oneindige registraties) maar inhoudelijk inspireren.
        
Bert Prinsen, de JeugdZaak 
www.dejeugdzaak.nl


Afdrukken Terug
Categorieën: Nieuws Jeugd Algemeen
Tags:

10 reacties op artikel "Verwijsindex: te gek voor woorden (column Bert Prinsen)"

20-2-2015 14:36

De bevindingen van Dhr. Prinsen op basis van een persoonlijke peiling naar het gebruik van de verwijsindex zijn ook door ons gesignaleerd in een 4 jarige etnografische studie van de praktijk van het implementatieproces van de verwijsindex*. Ondanks het feit dat veel geld, tijd en menskracht is geïnvesteerd in de implementatie van dit ICT instrument, is de verwijsindex niet ingebed in de praktijk zoals bedoeld. Van meet af aan was dit instrument - gepresenteerd als een magic bullet voor vroegsignalering van risico’s, professionele samenwerking en goede zorg voor kinderen - onder professionals omstreden. In ons onderzoek laten we zien dat een sterk top-down implementatietraject met een managerial focus op sturing en controle, politieke druk en een wettelijke verplichting tot aansluiting op de verwijsindex, weinig ruimte laten om publiek te leren van ervaringen met de verwijsindex in de professionele praktijk. Zelfs op het absurde gebruik van aantallen signalen als prestatie-indicator - hoe meer signalen hoe beter! – is geen publieke reflectie. Het gebrek aan reflectie op deze wijze van sturing heeft er toe geleid dat de verwijsindex ongewijzigd en zonder publieke discussie opnieuw opgenomen in de nieuwe Jeugdwet. De verwijsindex lijkt op vele andere ICT projecten van de overheid: veel te hoge verwachtingen en onderschikking van professionals aan politici die het publiek al te gemakkelijk veiligheid willen beloven. ICT infrastructuren blijken steeds weer moeilijker dan beleidsmakers denken. Er zijn geen eenvoudige ICT instrumenten die goede zorg voor kinderen garanderen.

Inge Lecluijze, Klasien Horstman, Frans Feron (Universiteit Maastricht)

* Inge Lecluijze bereidt een proefschrift voor onder de titel 'The wrong tool for the job. The introduction of the Child Index in Dutch child welfare'. Zie ook:

-Horstman, K., Lecluijze, I., Penders, B., and Feron, F. (2014). Sturing verhindert leerprocessen. Implementatie Verwijsindex Risicojongeren. Jeugdbeleid, 8(2), 9


21-2-2015 09:29

De heer Prinsen slaat met de laatste zin van de middelste alinea de spijker op de kop; sowieso is het artikel glashelder en overtuigend.


21-2-2015 19:11

Goed, helder en belangrijk artikel voor bewustwording!

(Afz.: een praktiserend professional)


22-2-2015 01:14

Waar het artikel aan voorbij gaat is het excuus om de Verwijsindex niet te gebruiken.

Getuige de stellingname is de schrijver voorts niet bekend met de Verwijsindex. Deze brengt immers hulpverleners bij elkaar die bij eenzelfde jongere zijn betrokken.

Wanneer een hulpverlener geen melding maakt bij de Verwijsindex van betrokkenheid bij een jongere dan loopt deze de kans op een volgend meisje van Nulde.

Het ICT systeem de schuld geven is dan net even te gemakkelijk.


22-2-2015 01:46

Bert, dit keer ben ik het niet helemaal met je eens. Ook wel eens prikkelend misschien :)

Jouw analyse van het gebruik van de Verwijsindex (VIR) deel ik; de implementatie ervan laat te wensen over. Dat heeft m.i. ook te maken met het feit dat iedere professional / discipline in Nederland zijn eigen professionele vrijheid wil hebben. Dat waardeer ik daar waar het goede discussies oplevert. De VIR dateert uit de tijd van de vroegsignalering (operatie Jong), dat klopt. Maar "normaliseren" staat m.i. zeker NIET haaks op vroegsignalering. Juist niet zelfs. Door het gebruik van de VIR (dit is SLECHTS een samenwerkingsinstrument) wil je voorkomen dat situaties uitgroeien tot grote problemen, waarbij uiteindelijk de meldcode Kindermishandeling gehanteerd dient te worden. Er eerder bij zijn, en problemen oplossen of hanteerbaar maken, dat is het doel van de VIR. Samenwerken, transparant zijn voor ouders / jeugdigen. Ik ben erg gecharmeerd van het boek "1 gezin 1 Plan" (A Bolt e.a.) Het gebruik van de VIR als samenwerkingsinstrument kan daar naadloos bij aansluiten.De alliantie tussen professional en cliënt is daarbij bepalend. De VIR met landelijke dekking (!), heeft zichzelf bewezen bij de gezinnen die opeens verdwenen waren. Wij kunnen je hiervan mooie voorbeelden noemen.

Het is een gegeven dat de VIR in de wet verankerd is: ga daar dan nu niet over discussiëren, maar zorg dat je invloed uitoefent op dat waar je wel invloed op kunt hebben: Zorg voor een heroriëntatie op de VIR binnen je eigen regio. Het instrument werkt ALLEEN als we hem samen gebruiken. Het is net als met zwembandjes: je moet se vullen, anders werken ze niet, en weet je niet wat je er aan kunt hebben. Als we dit GOED doen (zorgen voor een goede implementatie) kunnen we met elkaar na een bepaalde periode evalueren: wat dit instrument ons als professionals en het gezin oplevert; nemen we hem een volgende periode weer op in de jeugdwet?!

In maart wordt de gezinsfunctionaliteit van de VIR een feit. Met


22-2-2015 01:54

Ik gebruikte te veel woorden waardoor mijn oproep weg viel helaas... Ik wilde afsluiten met deze oproep:

Bent u het met Bert eens: Zorg dan binnen uw regio voor een heroriëntatie op de VIR, gebruik de VIR zoals deze bedoeld is, en toon dan met FEITEN aan of het in deze tijd al dan niet een meerwaarde is voor kinderen, jeugdigen en gezinnen. Het niet gebruiken van de VIR is immers geen optie nu.


22-2-2015 15:10

Ook ik ben het niet eens met de column zoals beschreven (had ik gisteren al beschreven, maar reactie is niet doorgekomen…). Ik ben bij meerdere regio’s betrokken bij implementatie, training en borging van de Verwijsindex. Waar de professional in de praktijk tegenaan loopt is voor naamgeving van het instrument en de sturing en borging door Rijks- en gemeentelijke overheden. Zonder goede implementatie en uitleg heeft het systeem geen kans.

Risicojongeren…. Impliceert dat je risico’s vooraf gaat / kunt voorspellen. Dat is maar ten dele mogelijk en wenselijk. Daarbij gaat het voorbij aan het wettelijke doel van de VI: professionals in een vroeg stadium in contact brengen met elkaar zodat er samengewerkt kan worden om de hulpvraag van cliënten zo snel en licht mogelijk op te lossen. Samenwerking over domeinen heen en vanuit landelijk werkend hulpmiddel. En zoals Marleen al schrijft: het is wettelijk voorgeschreven (Jeugwet en in wet Meldcode), dus ga terug naar het doel: samenwerken!

De Verwijsindex ontslaat de professional niet van zijn plichten: het bieden van goede zorg. Met de Verwijsindex laat een professional zien dat hij betrokken is bij een jeugdige / gezin. Betrokken omdat er zorg is! Daarom zijn er organisaties die als organisatieprofiel hebben ‘alle jeugdige registreren, tenzij…’ . Niet uit ‘gemakzucht’ of ‘omdat het makkelijk is’. Dit zijn organisaties waar je komt omdat er zorgen zijn. Denk aan jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis, wijk- of sociale teams. Zij nemen vaak de positie van de casusregisseur en laten mede door de VI zien dat ze met het gezin samenwerken. Het zal niet de eerste keer zijn dat een professional zijn eigen plan trekt omdat hij niet op de hoogte is van de lopende hulpverlening. Organisaties waar een gezin komt om andere redenen dan zorg (denk aan onderwijs, JGZ, kinderopvang) registreren dus níet alle kinderen! En laten we wel wezen: elke professional kan de afweging maken om een kind niet te registeren


26-2-2015 15:37

Helaas zie ik nu gebeuren wat ik bij de implementatie van de verwijsindex al vreesde. Om die reden heb ik destijds voor mijn masterscriptie MPH de communicatie rond oa de verwijsindex als onderwerp genomen.

Begin van vorig decennium riep de maatschappij met één stem om betere samenwerking tussen de zorginstellingen na een aantal dramatisch verlopen incidenten rond kinderen die ogenschijnlijk in beeld waren (Savannah, Rowena, Gessica ea). Na jarenlang vlijtig werken aan een beter signalerings- en samenwerkingssysteem is de landelijke Verwijsindex met regionale subsystemen geboren. Intussen hadden de burgers niet meer paraat dat destijds vanuit de maatschappij deze vraag was gerezen. Integendeel, de ICT heeft zich in die jaren enorm verder ontwikkeld en de angst voor privacyschending en staatsbemoeienis overtreft nu de wens tot meer samenwerking tussen instellingen.

Er is minimale (top-down) commumicatie geweest van overheidswege tijdens het proces van ontwikkeling van de verwijsindex. Ook bij de implementatie was de informatie voor de burgers summier en heeft het instrument een sterk problematiserend imago meegekregen. Woorden als 'melden' en 'ketenregistratie' klinken in lekenoren best 'eng'. In feite is de verwijsindex niet meer dan een digitaal adresboek van zorgverleners die betrokken zijn bij een kind en/of heel gezin. Wanneer het gesprek met de ouders over een voorgenomen ketenregistratie op die wijze wordt ingestoken ontstaat weinig weerstand in het algemeen. Ouders willen graag dat er niet 'langs elkaar heengewerkt wordt'. Het is ook maar net hoe de zorgverlener het brengt. Ik ervaar het als een gemiste kans bij de implementatie dat hierover geen discussie (bottom-up) is gevoerd. En daarom zijn er nog steeds scholen en zorginstellingen die niet willen meedoen.


2-3-2015 15:18

Ik ben het geheel eens met Kristin Gerritsen,het doel van de Verwijsindex is "om professionals in een vroeg stadium in contact brengen met elkaar zodat er samengewerkt kan worden."

In IJmond en Zuid-Kennemerland gebruiken wij de Verwijsindex dan ook met nadruk als 'contactsysteem' om af te stemmen en samen te werken.

In de Jeugdwet staat alleen dat gemeenten verplicht zijn een Verwijsindex te faciliteren. Professionals hebben geen wettelijke plicht de verwijsindex te gebruiken.

Als de hulpverlening aan een gezin niet goed verloopt door een gebrekkige samenwerking vind ik dat de betrokken beroepskrachten wel erop aangesproken moeten worden als zij de verwijsindex niet gebruikt hebben en daardoor niet op de hoogte waren van andere betrokken bij het gezin.


2-3-2015 15:18

Ik ben het geheel eens met Kristin Gerritsen,het doel van de Verwijsindex is "om professionals in een vroeg stadium in contact brengen met elkaar zodat er samengewerkt kan worden."

In IJmond en Zuid-Kennemerland gebruiken wij de Verwijsindex dan ook met nadruk als 'contactsysteem' om af te stemmen en samen te werken.

In de Jeugdwet staat alleen dat gemeenten verplicht zijn een Verwijsindex te faciliteren. Professionals hebben geen wettelijke plicht de verwijsindex te gebruiken.

Als de hulpverlening aan een gezin niet goed verloopt door een gebrekkige samenwerking vind ik dat de betrokken beroepskrachten wel erop aangesproken moeten worden als zij de verwijsindex niet gebruikt hebben en daardoor niet op de hoogte waren van andere betrokken bij het gezin.

Reageer.

Dit formulier verzamelt uw naam, e-mail adres, IP-nummer en de tekst/inhoud die u inbrengt, zodat we goed zicht kunnen blijven houden op de commentaren die op de website worden geplaatst.
Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd bij het commentaar. Ons algemene privacybeleid vindt u elders op de website.
Reageren

x

Agenda Jeugd

«februari 2020»
madiwodovrzazo
272829303112
3
Tweedaagse training “Praten met kinderen en ouders over seksueel misbruik” - 3 en 4 februari 2020

Tweedaagse training “Praten met kinderen en ouders over seksueel misbruik” - 3 en 4 februari 2020

Praten over seksueel misbruik is niet moeilijk, als je weet wát je moet vragen en hóe je de vragen moet stellen. Tijdens deze cursus leert u van onze expert Aafke Scharloo gerichte vraagmethodes en gesprekstechnieken om naar seksueel misbruik te vragen bij kinderen en hun ouders.

Praten over seksueel misbruik geeft kinderen geen trauma, de stilte wel.
Lees meer
4
Tweedaagse training “Praten met kinderen en ouders over seksueel misbruik” - 3 en 4 februari 2020

Tweedaagse training “Praten met kinderen en ouders over seksueel misbruik” - 3 en 4 februari 2020

Praten over seksueel misbruik is niet moeilijk, als je weet wát je moet vragen en hóe je de vragen moet stellen. Tijdens deze cursus leert u van onze expert Aafke Scharloo gerichte vraagmethodes en gesprekstechnieken om naar seksueel misbruik te vragen bij kinderen en hun ouders.

Praten over seksueel misbruik geeft kinderen geen trauma, de stilte wel.
Lees meer
56
Jaarlijks Congres Angst bij kinderen en jongvolwassenen

Jaarlijks Congres Angst bij kinderen en jongvolwassenen

Op donderdag 6 februari 2020 vindt het jaarlijks congres Angst bij kinderen en jongvolwassenen plaats in Utrecht.
Angst is gezond. Het is tenslotte wat ons in leven houdt in gevaarlijke situaties. Maar wanneer kinderen of jongvolwassenen onnodig, te vaak, te lang en / of te intens bang zijn, dan gaat angst belemmerend werken.  Onzekerheid, faalangst en piekeren zijn voorbeelden van problemen die we bij veel (jonge) mensen tegen komen. Maar waar komt dat vandaan en wat kun je ermee als professional in de hulpverlening, begeleiding of onderwijs? Welke rol spelen ouders? Wat gebeurt er in de hersenen bij angst en hoe houd je daar rekening mee? En hoe pas je de behandeling of begeleiding aan wanneer iemand met angstproblemen ook een licht verstandelijke beperking heeft? Hoe ga je om met angst die zijn oorzaak vindt in een traumatische gebeurtenis?  
Lees meer
789
10111213
Congres: Overprikkeling

Congres: Overprikkeling

Overprikkeling…een veel voorkomend probleem binnen onze maatschappij. Het begrip wordt vandaag de dag veel gebruikt door artsen, therapeuten en patiënten zelf en lijkt ziekte overstijgend te zijn, aangezien veel patiëntgroepen er last van hebben. Denk hierbij aan autismespectrumstoornis, niet aangeboren hersenletsel, verstandelijke beperking, posttraumatische-stressstoornis, migraine / clusterhoofdpijn en chronische aspecifieke lichamelijke klachten bij hoogsensitiviteit. 

Door de overprikkeling kunnen zij niet meer of minder goed naar behoren functioneren en vallen zij geheel of gedeeltelijk uit in onze maatschappij. Tijdens dit congres worden wetenschappelijke inzichten gepresenteerd en wordt er vooral ingegaan op de praktische implicaties voor de diagnostiek en behandeling/begeleiding.
Lees meer
141516
17181920212223
2425262728291
2345
Jaarlijks Congres Verslavingsproblematiek - 2e editie

Jaarlijks Congres Verslavingsproblematiek - 2e editie

Op het congres over verslavingsproblematiek wordt verslaving dit keer bekeken in samenhang met andere belangrijke kenmerken van de persoon en diens situatie. Wat betekent het wanneer je met iemand met een verslaving en een hoog IQ te maken krijgt? Of juist iemand met een LVB? Welke rol speelt groepsdruk? En wat te denken van erfelijkheid? Of cultuur?  Ook is er vaak een interactie tussen de verslaving enerzijds en psychiatrische problematiek anderzijds. En wat doe je dan concreet in de behandeling of begeleiding van deze kwetsbare mensen? Hoe zet je elementen uit de motiverende gespreksvoering in? Hoe stel je realistische en haalbare doelen die ook gedragen worden door je cliënt en diens omgeving? Hoe ondersteun je mensen met een verslavingsprobleem in hun ouderschap?  Deze en andere, aanverwante vragen worden op het congres op donderdag 5 maart uitvoerig besproken.

Lees meer
678

Komende activiteiten Events RSS

*** Bekijk de volledige Agenda Jeugd ***

Vacatures

Doe een open sollicitatie bij Captise

Doe een open sollicitatie bij Captise 28 februari 2016

Doe een open sollicitatie bij Captise

Banen vinden jou! Ben je Jeugdarts? Wijkverpleegkundige, Verpleegkundige 4, Jeugdverpleegkundige, Specialist Ouderengeneeskunde? Team- of zorgmanager in een zorgorganisatie? HR-adviseur Zorg en Welzijn? En ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Schrijf je dan in voor een nieuwe baan bij Captise!
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdverpleegkundige SAG Jeugdgezondheidszorg

Vacature Jeugdverpleegkundige SAG Jeugdgezondheidszorg 12 februari 2020

Vacature Jeugdverpleegkundige SAG Jeugdgezondheidszorg

In de eerste vier jaar van hun leven ontwikkelen kinderen zich ontzettend snel. Dat maakt het werk van een jeugdverpleegkundige ook zo leuk en afwisselend. Ben jij een enthousiaste verpleegkundige die veel voldoening haalt uit preventieve gezondheidszorg leveren aan deze bijzondere doelgroep en hun ouders? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdarts bij GGD Kennemerland

Vacature Jeugdarts bij GGD Kennemerland 6 februari 2020

Vacature Jeugdarts bij GGD Kennemerland

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) werkt voor de 9 gemeenten in de regio. Zij bestaat uit de GGD, de Brandweer, het Veiligheidsbureau, Landelijke Meldkamer Samenwerking Noord-Holland en het Facilitair Bedrijf en ondersteunende afdelingen. Er werken circa 1160 medewerkers (inclusief vrijwilligers). GGD Kennemerland biedt professionele zorg voor een goede volksgezondheid, nu en in de toekomst. De sector Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bewaakt, beschermt en bevordert de individuele en collectieve gezondheid van jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar door vroegtijdige interventie bij gezondheidsproblemen.
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdarts 0-18 bij Volksgezondheid Utrecht

Vacature Jeugdarts 0-18 bij Volksgezondheid Utrecht 22 januari 2020

Vacature Jeugdarts 0-18 bij Volksgezondheid Utrecht

Gemeente Utrecht is voor de afdeling JGZ doorlopend op zoek naar Jeugdartsen

Je bent werkzaam binnen de doelgroep 0-4 jaar (op de consultatiebureaus) of 4-18 jaar. Binnen de doelgroep 4-18 kun je kiezen tussen de deelgebieden Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs en Speciaal onderwijs.JGZ helpt kinderen van 0 tot 18 jaar gezond en veilig opgroeien in de stad. Met name jonge kinderen, en kinderen in kwetsbare situaties – daar begint de extra zorg al tijdens de zwangerschap. Samen met ouders kijken we naar hun betekenisvolle rol bij de ontwikkeling van hun kind en de dagelijkse vragen rond opvoeden en opgroeien. Daarnaast sporen we gezondheidsproblemen op, voorkomen en verwijzen naar de beste vorm van hulpverlening en zorg. De JGZ heeft een belangrijke preventieve functie. Binnen JGZ werken ruim 160 medewerkers, waaronder jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, teamassistenten, screeners en logopedisten.

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature verpleegkundige Jeugdgezondheidszorg bij JGZ Kennemerland

Vacature verpleegkundige Jeugdgezondheidszorg bij JGZ Kennemerland 21 januari 2020

Vacature verpleegkundige Jeugdgezondheidszorg bij JGZ Kennemerland

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland is een eigentijdse organisatie, die continue op zoek is naar mogelijkheden om te innoveren, in te spelen op actuele maatschappelijke ontwikkelingen en haar kwaliteit te verbeteren. Met 140 medewerkers in dienst en 16.000 kinderen zijn wij werkzaam in Midden- en Zuid-Kennemerland. We zoeken twee nieuwe collega's.

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdverpleegkundige 0-12 bij GGD Hollands Midden

Vacature Jeugdverpleegkundige 0-12 bij GGD Hollands Midden 24 december 2019

Vacature Jeugdverpleegkundige 0-12 bij GGD Hollands Midden

De sector Publieke Zorg voor de Jeugd van de GGD Hollands Midden staat voor preventieve zorg aan kinderen en jeugdigen in de leeftijdscategorie van 0 tot 19 jaar. De sector volgt de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen door gezondheidsonderzoeken, geeft voorlichting en advies en neemt deel aan zorg- en beleidsnetwerken. Om zo toegankelijk mogelijk te zijn voeren de medewerkers van Jeugdgezondheidszorg hun werkzaamheden uit op een Centrum voor Jeugd en Gezin.
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdarts 0-12 jaar / Basisarts bij GGD Hollands Midden

Vacature Jeugdarts 0-12 jaar / Basisarts bij GGD Hollands Midden 24 december 2019

Vacature Jeugdarts 0-12 jaar / Basisarts bij GGD Hollands Midden

Locaties: Alphen aan den Rijn of Kaag en Braassem

De sector Publieke Zorg voor de Jeugd van de GGD Hollands Midden staat voor preventieve zorg aan kinderen en jeugdigen in de leeftijdscategorie van 0 tot 19 jaar. De sector volgt de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen door gezondheidsonderzoeken, geeft voorlichting en advies en neemt deel aan zorg- en beleidsnetwerken. Om zo toegankelijk mogelijk te zijn voeren de medewerkers van Jeugdgezondheidszorg hun werkzaamheden uit op een Centrum voor Jeugd en Gezin.

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Basisarts Jeugdgezondheidszorg (0-4 jaar) Regio Rivierenland bij Santé Partners

Vacature Basisarts Jeugdgezondheidszorg (0-4 jaar) Regio Rivierenland bij Santé Partners 11 december 2019

Vacature Basisarts Jeugdgezondheidszorg (0-4 jaar) Regio Rivierenland bij Santé Partners

De zorg voor 0-4 jarigen wordt steeds uitdagender en dynamischer. 

Om de juiste ondersteuning, begeleiding en zorg te kunnen blijven bieden, zijn wij op zoek naar een ondernemende Jeugdarts die voor onze cliënten en collega’s van toegevoegde waarde is op dit expertisegebied. 


Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature (coördinerend) begeleiders (Kind en Jeugd) in De Doeven

Vacature (coördinerend) begeleiders (Kind en Jeugd) in De Doeven 10 december 2019

Vacature (coördinerend) begeleiders (Kind en Jeugd) in De Doeven

De Doeven, onderdeel van Philadelphia, is een intensieve zorglocatie in de regio Amsterdam. Wij bieden een thuis voor 16 kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, bijkomende ggz problematiek (veelal autisme) en mvg (moeilijk verstaanbaar gedrag). Nabijheid, stabiliteit en veiligheid vormt de basis voor onze cliënten. Er wordt volgens de principes van Triple C gewerkt en het team is onderweg naar zelforganisatie volgens de Philadelphia principes van ‘regelarm’. Voor meer informatie over De Doeven, klik hier

Vacature is open, sollicitanten welkom

GGD Twente zoekt meerdere JEUGDARTSEN of ANIOS (basisartsen) Jeugdgezondheid

GGD Twente zoekt meerdere JEUGDARTSEN of ANIOS (basisartsen) Jeugdgezondheid 10 december 2019

GGD Twente zoekt meerdere JEUGDARTSEN of ANIOS (basisartsen) Jeugdgezondheid

De jeugd gezond houden! Daar wil jij je als professional voor inzetten. Jouw adequate optreden valt op. Je weet snel de vereiste informatie te vinden om vervolgens ook toe te passen. Door preventie, vroeg signaleren, adviseren en behandelen zorg jij ervoor dat ouders en kinderen vanaf het eerste contactmoment in hun eigen kracht worden gezet. Door met een brede blik naar een kind te kijken, maak jij het verschil.
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature twee Jeugdverpleegkundigen 0-18 bij GGD Kennemerland

Vacature twee Jeugdverpleegkundigen 0-18 bij GGD Kennemerland 4 december 2019

Vacature twee Jeugdverpleegkundigen 0-18 bij GGD Kennemerland

GGD Kennemerland biedt professionele zorg voor een goede volksgezondheid, nu en in de toekomst. De sector Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bewaakt, beschermt en bevordert de individuele en collectieve gezondheid van jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 door vroegtijdige interventie bij gezondheidsproblemen. GGD Kennemerland zoekt jeugdverpleegkundigen voor deze leeftijdsgroepen, voor 24-32 uur voor de regio Haarlemmermeer. 
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdartsen bij GGD Amsterdam

Vacature Jeugdartsen bij GGD Amsterdam 18 oktober 2019

Vacature Jeugdartsen bij GGD Amsterdam

Het cluster Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Amsterdam heeft als doelstelling het bevorderen en beschermen van de gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen van 0-23 jaar. De GGD heeft meerdere vacatures voor een Jeugdarts, 24-36 uur. De stedelijke problematiek bij onze jeugd spreekt je aan. Wil je dat kinderen gelijke kansen krijgen op optimale gezondheid in Amsterdam en regio Amstelland? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdverpleegkundige bij GGD Amsterdam

Vacature Jeugdverpleegkundige bij GGD Amsterdam 15 mei 2019

Vacature Jeugdverpleegkundige bij GGD Amsterdam

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Amterdam heeft als doelstelling het bevorderen en beschermen van de gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen van 0-19 jaar. De GGD heeft meerdere vacatures voor een jeugdverpleegkundige, 0-4 jaar en 12-19 jaar, 32-36 uur. De stedelijke problematiek bij onze jeugd spreekt je aan en zie je als een uitdaging. Werk samen met ouders en jeugdigen, vanuit de nieuw ingerichte multidisciplinaire Ouder- en Kindteams. 

Vacature is open, sollicitanten welkom
RSS

Hulp bij vacatures

Laat Captise jouw (jeugd)vacatures ook verspreiden naar meer dan 20.000 jeugdprofessionals. We zetten diverse podia en kanalen in, waaronder een tweewekelijkse JGZ-nieuwsbrief (meer dan 6.500 abonnees). Wil je informatie over verdere mogelijkheden om je vacature te vervullen? Neem contact op met Captise per e-mail (o.v.v. informatie vacatures.JGZ) of meld je vacature online aan

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van actuele, geplaatste, vacatures? Meld je dan aan voor de tweewekelijkse JGZ-Nieuwsbrief.

Eerdere vacatures (niet meer actueel)

 • Vacature Medewerker Basisteam CJG De Bilt
 • Jeugdverpleegkundigen 0-4 Volksgezondheid Utrecht
 • Vertrouwensartsen Veilig Thuis IJsselland
 • Vertrouwensarts Veilig Thuis Drenthe
 • Vacature Vertrouwensarts Sociaal Crisis Plan Aruba
 • Vacature voor Gebiedsmanager Sociaal Domein bij Santé Partners
 • Teammanager Publieke Gezondheid Gelderland-Midden
 • Jeugdverpleegkundigen GGD Amsterdam
 • Jeugdverpleegkundige SAG Amsterdam
 • Manager Jeugdgezondheidszorg Vérian
 • Arts of Jeugdarts CJG Capelle ad IJssel
 • Jeugdarts Zorgboog
 • Jeugdarts op St Maarten
 • Strategisch Beleidsontwikkelaar GGD Limburg Noord
 • Teamcoördinator CJG Capelle ad IJssel
 • Jeugdverpleegkundigen 4-18 Volksgezondheid Utrecht
 • Jeugdverpleegkundigen GGD Hollands Midden
 • Jeugdverpleegkundige GGD Haaglanden
 • Stafarts bij ZuidZorg en Zorgboog
 • Teammanager Jeugd bij Volksgezondheid Utrecht
 • Stafarts bij MeanderGroep
 • Jeugdartsen Volksgezondheid Utrecht
 • Jeugdarts STMR
 • Centraal adviserend arts bij Kind en Gezin Brussel
 • Jeugdverpleegkundige Voorzorg bij Volksgezondheid Utrecht
 • Verpleegkundigen ADO bij GGD Hollands Midden
 • Jeugdverpleegkundigen Rivas Zorggroep
 • Sociaal verpleegkundigen GGD Regio Utrecht
 • Jeugdverpleegkundigen GGD Amsterdam
 • Jeugdverpleegkundigen GGD Hart voor Brabant
 • Jeugdartsen GGD Hart voor Brabant
 • Jeugdarts bij JGZ Kennemerland
 • Verpleegkundige JGZ 0-19 bij JGZ ZHW
 • Verpleegkundig specialist voor JeugdGGZ
 • 2 artsen JGZ 0-4 bij GGD Groningen
 • Teammanagers JGZ
 • Psychiater voor JeugdGGZ
 • Jeugdartsen 0-19 bij GGD Twente
 • Senior adviseur bij Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
 • CJG-manager in Midden Delfland
 • Vertrouwensarts Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
 • Manager JGZ bij GGD Hollands-Midden
 • Jeugdarts bij GGD Drenthe